Scholen/ kinderopvang

Gezonde school

gezondeschoolGezonde School is een effectieve en planmatige werkwijze om gezondheid een plek te geven in het schoolbeleid. De GGD Hollands Midden ondersteunt scholen hierbij.

Schoolgebouw en omgeving

De GGD HM verstrekt informatie en advies over de verbetering van het binnenmilieu op scholen.

Inspecties kinderopvang

Kinderopvang moet goede kwaliteit bieden. Het gaat hier immers om de verantwoordelijkheid voor de zorg voor jonge kinderen.

(Melden van) infectieziekten

Bepaalde groepen, zoals jonge kinderen, zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. In instellingen waar deze groepen verblijven of samenkomen is het mogelijk een ongewoon hoog aantal zieken vroegtijdig op te merken.

Bestrijding hoofdluis

Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het verschijnsel gezamenlijk wordt aangepakt. Zowel de ouders als de school hebben een verantwoordelijkheid in de bestrijding van hoofdluizen. De GGD heeft hierin een adviserende en ondersteunende taak.

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kinderen hebben een veilige opvoedingsomgeving nodig om gezond op te groeien. Niet voor alle kinderen is dit vanzelfsprekend. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 119.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Dat komt neer op ongeveer 1 op de 30 kinderen. Dus ook bij u op school/ op uw kinderopvang.

Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk)

De doelstelling van de Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (Bkk) van de GGD Hollands Midden is het voorkomen van ernstige problemen bij kinderen van ouders met psychiatrische en/ of verslavingsproblematiek en/ of een verstandelijke beperking.

Externe vertrouwenspersoon

Scholen moeten beschikken over een zogenaamde klachtenregeling. Deze klachtenregeling moet leerlingen en personeel beschermen tegen machtsmisbruik. De meeste scholen willen vanuit hun klachtenregeling ouders een externe vertrouwenspersoon bieden.

Adviesteam calamiteiten en zedenzaken

In de regio Hollands Midden functioneert het adviesteam calamiteiten en zeden (voorheen: calamiteiten- en zedenteam).

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie