Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Aantal keer bekeken: 3558, Laatst gewijzigd: maandag, 15 februari 2021

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toezicht daarop. De colleges van burgemeester en wethouders van de volgende gemeenten hebben GGD Hollands Midden aangewezen als toezichthouder voor de Wmo-voorzieningen:

 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Oegstgeest
 • Zoeterwoude
 • Noordwijk
 • Hillegom
 • Lisse
 • Teylingen
 • Gouda
 • Waddinxveen
 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Zuidplas
 • Krimpenerwaard

Wat is de Wmo?

De Wmo is een wet waarin staat hoe gemeenten ervoor moeten zorgen dat hun burgers zolang mogelijk thuis kunnen wonen en zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Dit doen gemeenten door verschillende soorten ondersteuning (voorzieningen) aan te bieden. Hierbij kun je denken aan voorzieningen als: dagbesteding, hulp bij het huishouden, aanvullend openbaar vervoer en woonaanpassingen.

Soms is het niet mogelijk voor iemand om thuis te blijven wonen of hebben mensen net iets meer begeleiding nodig bij het zelfstandig functioneren. In zulke situaties kunnen personen o.a. terecht in voorzieningen voor beschermd wonen en dak- en thuislozen.

Toezicht op de kwaliteit

Mensen die ondersteuning nodig hebben zijn in meer of mindere mate kwetsbaar. Het is daarom van belang dat de ondersteuning die wordt geboden van goede kwaliteit is.

GGD Hollands Midden houdt toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen van aanbieders waarmee deze gemeenten een contract hebben. Het toezicht richt zich met name op de vraag of de Wmo-voorziening voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen.

Waar houden we toezicht op?

Calamiteiten en geweldsincidenten

GGD Hollands Midden is toezichthouder Wmo bij calamiteiten en geweldsincidenten. Wij hebben hiervoor een Meldpunt ingericht. U bent als aanbieder van zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten binnen drie werkdagen te melden bij de toezichthouder.

Wat doen wij met deze melding?

Na ontvangst van de melding nemen wij contact op met de zorgaanbieder en de gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de ernst van de situatie ondernemen we verdere stappen:

 • We verzoeken de zorgaanbieder zelf een onderzoek uit te (laten) voeren binnen een termijn van zes weken. Een onderzoek door de aanbieder wordt door de toezichthouder beoordeeld op onder andere: de mate waarin kritisch is gekeken naar de kwaliteit van de zorgverlening, de inhoudelijke kwaliteit van de analyse en het aansluiten van concrete verbetermaatregelen daarop. Er vindt een gesprek plaats tussen de aanbieder en de toezichthouder;
 • Soms zien we geen aanleiding tot verder onderzoek;
 • Soms vragen we om aanvullende informatie.

In sommige gevallen starten wij zelf een onderzoek. Dit zullen we bijvoorbeeld doen wanneer er aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de (overige) cliënten niet is gewaarborgd. 

Bekijk voor een handig overzicht ook de factsheet.

Waarom is het belangrijk calamiteiten te melden?

Door een calamiteit en/of geweldsincident te melden kunnen we met elkaar de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning verbeteren.

Voor het maken van een melding kunt u het meldformulier op deze site gebruiken. Liever even telefonisch afstemmen?  Neem dan tijdens kantooruren contact op met het algemene nummer van de GGD Hollands Midden; 088 – 3083460.

U kunt ons ook bereiken via email: wmo-secretariaat@ggdhm.nl.

Calamiteit:

'een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg
voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid'.

 

Geweldsincident:

'lichamelijk en geestelijk geweld of ontucht jegens een cliënt, of het seksueel binnendringen van het lichaam van een cliënt door
een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft'

Voorbeelden van een calamiteit zijn:

 • elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt;
 • elke suïcide van een cliënt;
 • elk overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
 • ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt.

Signaal gestuurde en proactieve onderzoeken

De gemeenten in onze regio kunnen tevens de GGD, toezicht Wmo, opdracht geven om de kwaliteit van de voorzieningen te onderzoeken. Dit kan naar aanleiding van signalen of zorgen over de kwaliteit (signaal gestuurde onderzoeken) of structurele kwaliteitsonderzoeken (proactieve onderzoeken).

Werkwijze toezicht Wmo

Het toezicht is gebaseerd op de kwaliteitseisen vanuit de wet Wmo 2015. De toezichthouder toetst aan de hand van de gestelde kwaliteitseisen of cliënten een goede en passende ondersteuning ontvangen. De kwaliteitseisen zijn ingedeeld in drie domeinen: cliëntgerichtheid, personeel en veiligheid. De toezichthouder hanteert voor iedere gemeente het algemene toetsingskader. Indien relevant, refereert de toezichthouder in de verslaglegging naar specifieke voorwaarden per gemeente.

Advies aan college B&W

De toezichthouder is onafhankelijk in oordeelsvorming. De toezichthouder legt de bevindingen per aanbieder vast in een rapport. Dit rapport gaat naar de opdracht gevende gemeente.
Op basis van de bevindingen adviseert de toezichthouder het college van burgemeester en wethouders (B&W). De toezichthouder geeft aan of verbetering nodig is en doet aanbevelingen om de kwaliteit van de zorgaanbieder te verbeteren. De gemeente bepaalt vervolgens zelf óf en welke actie wordt ondernomen.

Plichten en bevoegdheden toezichthouders

De bevoegdheden van de toezichthouders Wmo zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De toezichthouder meldt dat hij/zij de wettelijke bevoegdheid heeft om alle documenten te onderzoeken die relevant zijn in het kader van het onderzoek. Hieronder vallen ook persoonsgebonden gegevens van cliënten en medewerkers.

Meer informatie over de bevoegdheden en plichten van de toezichthouders vind je in dit document.

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie