Logopedie

Aantal keer bekeken: 18196, Laatst gewijzigd: woensdag, 19 september 2018

Praten is voor een kind een belangrijk middel om contact te maken. Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Het is nodig voor een goede verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling.

Bij sommige kinderen blijft de spraak- en taalontwikkeling achter. Een logopedist kan dan ondersteuning bieden. Bij logopedie gaat het om communicatie: niet alleen spreken, horen, denken en begrijpen, maar ook lezen en schrijven. Spraak- en taaladvies is dus méér dan alleen spraakles!

De logopedist van de GGD

Het is belangrijk om spraak- en taalstoornissen zo vroeg mogelijk te signaleren. Dan is advies of een korte begeleiding meestal voldoende en is er minder kans op een blijvende spraak- taalstoornis met (mogelijke) gevolgen voor schoolprestaties en gedrag. De GGD-logopedisten richten zich daarom steeds meer op de voorschoolse periode.

Aanbod 0 - 4 jarigen

Spreekuur logopedie 0-4 jaar

De afdeling JGZ 0-4 jaar heeft in alle gemeenten een logopedisch spreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wanneer een arts of verpleegkundige een probleem op het gebied van taal of spraak signaleert dan kan hij/ zij naar dit spreekuur verwijzen. Tijdens het spreekuur onderzoekt de logopedist het kind en krijgen de ouders informatie en advies. Soms is het nodig dat behandeling of uitgebreider onderzoek volgt. De logopedist zal de ouders dan naar het juiste vervolgtraject verwijzen.

Groepsobservaties peuterspeelzalen

De GGD heeft in haar aanbod voor gemeenten 'groepsobservaties peuterspeelzalen' opgenomen. De logopedist komt een aantal keer per jaar op de peuterspeelzaal en observeert kinderen op verzoek en met toestemming van ouders tijdens hun spel. Ze let dan op alle logopedische en communicatieve aspecten. Ook is er tijd voor oudervoorlichting, nabespreking en verslaglegging. Dit wordt in een beperkt aantal gemeenten uitgevoerd.

Aanbod 4 - 12 jarigen

Preventie betekent het voorkómen, tijdig opsporen en aanpakken van problemen. De GGD Jeugdgezondheidszorg/ afdeling logopedie heeft de volgende preventieve taken:

  • screening en onderzoek
  • controle, begeleiding en advies
  • voorlichting

Screening

Alle kinderen worden rond hun 5e verjaardag door de logopedist gescreend. Het is de bedoeling risicofactoren en stoornissen in een vroeg stadium op te sporen. Voordat de logopedist een leerling screent, worden de ouders/ verzorgers geïnformeerd middels een brief. Ook ontvangen de ouders een vragenlijst om informatie te vragen en om de eventuele zorgen aan te geven die zij hebben over de spraak-taalontwikkeling. Ook de leerkracht wordt om informatie gevraagd over de spraak-taalontwikkeling. Na de screening krijgen de ouders informatie over de resultaten. De screening kan aanleiding zijn om een kind op een specifiek terrein verder te onderzoeken. Als blijkt dat er iets aan de hand is, overlegt de logopedist met ouders en leerkrachten. Gezamenlijk besluiten zij wat er verder gaat gebeuren.

Onderzoek op indicatie

De screening kan aanleiding zijn om kinderen op een later tijdstip nog eens te zien. Een nader onderzoek of behandeling is dan (nog) niet nodig.
De logopedist volgt het kind in de taal- en spraakontwikkeling door samen te werken met ouders en leerkrachten. Bij vragen is het mogelijk de kinderen aan te melden zodat ze eerder worden gezien.
Onderzoek kan ook worden gedaan als er twijfels zijn over de voorwaarden voor leren lezen en schrijven of als lezen en schrijven een probleem zijn in groep 3 of hoger.

Begeleiding en advies

Soms is begeleiding nodig. Ouders, leerkrachten en het kind krijgen advies op maat om de situatie te verbeteren. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen de logopedist ook zelf om advies vragen. De logopedist is (twee)wekelijks op de school aanwezig en u kunt dan altijd langs lopen.

Voorlichting

De logopedist geeft voorlichting aan ouders, leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters en professionals. Deze voorlichtingsactiviteiten vinden plaats tijdens voorlichtingsavonden, in schoolkrantartikelen en tijdens bijscholing. Wilt u meer weten over bijscholing en wat mogelijk is dan kunt u contact opnemen met de logopedist van de GGD Hollands Midden.

Meer informatie 

Meer informatie over logopedie vindt u op de websites van de Centra voor Jeugd en Gezin:

  • Voor de regio Zuid-Holland Noord (Leiden en omstreken, Rijnstreek, Duin- en bollenstreek): www.cjgzuidhollandnoord.nl , selecteer uw woonplaats.
  • voor de regio Midden-Holland,(Gouda en omstreken) www.cjgmiddenholland.nl , selecteer uw woonplaats.
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie