Risico angst en depressie

Aantal keer bekeken: 3827, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Helft inwoners Hollands Midden heeft een verhoogd risico op angststoornis of depressie

Psychische problemen doen vaak niet onder voor ernstige lichamelijke ziekten. Angststoornissen en depressies behoren tot de meest voorkomende psychische klachten en staan in de top-10 van aandoeningen met de grootste ziektelast in Nederland. Bij een angststoornis ervaren mensen heftige angst terwijl er geen serieuze bedreiging is. Voorbeelden zijn paniekstoornissen of sociale fobieën. Belangrijke symptomen van een depressie zijn een aanhoudend neerslachtige stemming en een ernstig verminderd plezier of interesse in bijna alle dagelijkse activiteiten.

In Hollands Midden heeft de helft van de inwoners van 19 jaar en ouder een matig of hoog risico op een angststoornis en/of depressie, dat is meer dan bij de rest van de Nederlandse bevolking, waarvan 44% een matig tot hoog risico heeft. Ruim zes procent van de inwoners van Hollands Midden heeft een hoog risico, dat is vergelijkbaar met het percentage in Nederland. Aangezien in de gezondheidspeiling een risico gemeten wordt wijzen deze cijfers niet op de klinische aanwezigheid van angststoornissen en depressies. Mensen met een matig risico kunnen de klachten waarschijnlijk te boven komen met zelfhulp of steun uit de omgeving, maar voor mensen met een hoog risico is professionele zorg nodig.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Vrouwen hebben vaker dan mannen een matig of hoog risico op angststoornis of depressie

Vrouwen in Hollands Midden hebben vaker een matig (47%) of hoog (7%) risico op een angststoornis en/of depressie dan mannen (40% matig, 5% hoog).

Van de 19-24 jarigen in Hollands Midden heeft 9% een hoog risico op een angststoornis en/of depressie en tot 65 jaar schommelt dit percentage rond de 7%. Tussen 65 en 80 jaar is het percentage het laagst (tussen 3% en 5%), maar vanaf 80 jaar neemt dit weer toe tot maximaal 14% bij 90-plussers. Hoge risico’s zijn er op hoge leeftijd echter vooral bij vrouwen .

risico angst depressie afbeelding1

Weinig regionale verschillen voor risico’s op angststoornis of depressie

In de meeste gemeenten in Hollands Midden is het percentage inwoners dat hoog risico heeft op een angststoornis en/of depressie vergelijkbaar. Alleen in Leiden is het percentage hoger (9%) en in Noordwijkerhout is het percentage lager (2%).

risico op angststoornis depressie afbeelding 2

Sterke toename risico op angststoornis of depressie

In Hollands Midden is het percentage inwoners met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie tussen 2012 en 2016 sterk toegenomen. Voor een matig of hoog risico van 36% in 2012 tot 50% in 2016 en voor een hoog risico van 4,4% in 2012 naar 6,3% in 2016. In 2009 en 2012 waren de percentages lager en de verschillen tussen de jaren waren veel minder groot.

Inwoners met een laag opleidingsniveau hebben vaker een hoog risico op angststoornis of depressie

Het percentage inwoners van Hollands Midden dat een hoog risico loopt op angststoornissen en/of depressies is veel hoger bij laagopgeleiden dan bij hoogopgeleiden. Bij inwoners met basisonderwijs als hoogst voltooide opleiding (17%) is het percentage bijvoorbeeld meer dan vier keer zo hoog als bij hbo/wo opgeleiden (4%).

Inwoners met een migratie-achtergrond hebben vaker een hoog risico op angststoornis of depressie

Het percentage inwoners dat een hoog risico loopt op een angststoornis en/of depressie is ruim drie keer zo groot bij inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond (16%) als bij autochtone inwoners (5%). Ook bij inwoners met een westerse migratieachtergrond is dit percentage hoger dan bij autochtonen (8%).

Hoog risico op angststoornis of depressie komt het vaakst voor bij alleenstaanden (19 t/m 64 jaar)

Van de 19 t/m 64 jarigen in Hollands Midden heeft 7% een hoog risico op een angststoornis en/of depressie.
Alleenstaanden (12%) hebben drie keer zo vaak een hoog risico als iemand die samenwoont met zijn/haar partner en kinderen (4%). Deze laatste groep heeft het minst vaak een hoog risico. Naast alleenstaanden hebben ook volwassenen in eenoudergezinnen (10%) en volwassenen die bij hun ouders wonen (10%) relatief vaak een hoog risico. De relatief jonge leeftijd van deze laatste groep speelt hierbij een rol.

Gehuwden minder vaak risico op angststoornissen of depressie (65+)

Van de 65-plussers in Hollands Midden heeft 4,6% een hoog risico op een angststoornis of depressie. Het percentage is bij 65-plussers die nooit trouwden, weduwe of weduwnaar zijn of gescheiden leven (minstens) twee keer zo hoog als bij gehuwden of 65-plussers met een geregistreerd partnerschap.

Een kwart van de werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand heeft een hoog risico op angststoornis of depressie (19 t/m 64 jaar)

Bij 19 t/m 64 jarigen springt de groep inwoners die werkloos of arbeidsongeschikt is of in de bijstand leeft er in negatieve zin uit; ruim een kwart van hen heeft een verhoogd risico op een angststoornis en/of depressie. Ook huisvrouwen/ huismannen hebben een iets hoger risico (9%), maar dat komt omdat er meer huisvrouwen dan huismannen zijn en vrouwen zoals gezegd vaker een hoog risico hebben. Bij inwoners met betaald werk is het percentage met een hoog risico het laagst (4%).

Eén op zes inwoners die moeite heeft met rondkomen heeft een hoog risico op een angststoornis of depressie

Ruim één op de zes inwoners die moeite heeft met rondkomen heeft een hoog risico op een angststoornis en/of depressie (17%). Dat is meer dan vier keer zo vaak als inwoners die geen moeite hebben met rondkomen.

Inwoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie zijn minder vitaal en voelen zich vaak ernstig belemmerd door hun gezondheid

Bijna drie kwart van de inwoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie is niet vitaal. Dit is veel vergeleken met inwoners die geen hoog risico daarop hebben (14%). Ook voelt meer dan drie kwart van deze inwoners zich ernstig belemmerd door gezondheidsproblemen. Dit percentage is meer dan twee keer zo hoog als bij inwoners die geen verhoogd risico hebben (31%). Het percentage inwoners met een slechte ervaren gezondheid is ook hoger bij inwoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie (27% tegen 2%). Tot slot heeft 44% van deze groep wel eens aan suïcide gedacht. Bij inwoners die geen verhoogd risico hebben is dit 4%.

risico angst depressie afbeelding3

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie