Onderzoeksmethoden Gezondheidspeiling 2016

Aantal keer bekeken: 7331, Laatst gewijzigd: vrijdag, 03 november 2017

Ondersteuning van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid
Steekproef en vragenlijst
Respons
Interpretatie resultaten

Periodieke peiling ter ondersteuning van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid

In 2016 is door de GGD Hollands Midden een Gezondheidspeiling uitgevoerd onder de bevolking van 19 jaar en ouder in alle gemeenten in de regio. Inwoners hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en welzijn. Een dergelijke peiling vindt gemiddeld eens in de vier jaar plaats. Het doel is om periodiek en systematisch gegevens te verzamelen over de lichamelijke en psychische gezondheid, de sociale omgeving, leefstijl en de leefomgeving. De resultaten worden gebruikt ter ondersteuning van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid.

Sinds 2012 wordt de Gezondheidspeiling volwassenen/ouderen landelijk uitgevoerd. Dit betekent dat alle GGD’en op hetzelfde moment in de eigen regio een peiling uitvoeren en dat er wordt samengewerkt met het CBS en het RIVM. Deze samenwerking betreft onder meer afstemming over (een deel van) de onderwerpen, het trekken van de steekproef en de analyses. Door deze landelijke afstemming komen er ook landelijke cijfers beschikbaar, waar gemeenten hun eigen cijfers mee kunnen vergelijken.

Steekproef en vragenlijst

Het CBS heeft in opdracht van de GGD een steekproef getrokken uit de zelfstandig wonende inwoners van 19 jaar en ouder uit alle 19 gemeenten van onze regio. Deze steekproef betrof in totaal ongeveer 51.750 personen. Deze keer is voor het eerst de steekproef op wijkniveau getrokken, zodat de resultaten niet alleen op gemeenteniveau, maar ook op wijkniveau beschikbaar zijn (zie submenu ‘Mijn gemeente’).

Alle personen in de steekproef hebben in september 2016 een brief ontvangen met de vraag of zij een vragenlijst wilden invullen. Dit konden zij online of schriftelijk doen. Daarna is nog twee keer een herinneringsbrief gestuurd en in december 2016 is de dataverzameling afgesloten.

Voor de leeftijdsgroepen 19 t/m 64 jaar en 65+ is een aparte vragenlijst gemaakt. In de vragenlijst ouderen (pdf) en de vragenlijst volwassenen (pdf) komen de volgende thema’s aan de orde: lichamelijke en psychische gezondheid, (mantel)zorg, bewegen en overgewicht, genotmiddelen, rondkomen en schulden, participatie, en de woon- en leefomgeving (bekijk ook het overzicht met definities van de gebruikte indicatoren). Bij het samenstellen van de vragenlijsten is zoveel mogelijk rekening gehouden met ontwikkelingen die spelen in het lokale gezondheidsbeleid. Zo is ingespeeld op ontwikkelingen in het Sociale Domein, is rekening gehouden met het concept Positieve Gezondheid en is er extra aandacht voor kwetsbare groepen.

Respons

In totaal hebben 10.769 19 t/m 64-jarigen en 12.252 65-plussers de vragenlijst ingevuld, de responspercentages zijn 36% en 56%. De aantallen en respons per gemeente zijn te vinden in de tabel onderaan deze pagina. In het algemeen geldt dat jongere volwassenen minder vaak deelnemen dan oudere volwassenen. Ook doen laag opgeleiden en mensen met een niet-westerse migratie achtergrond minder vaak mee aan het onderzoek vergeleken met hoog opgeleiden en autochtonen. Met andere woorden; de respons is dus niet helemaal representatief voor de bevolking van Hollands Midden. Daarom heeft het CBS aan iedere respondent een weegfactor toegekend, die corrigeert voor verschillen in leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, etniciteit en woongemeente. Hierdoor zijn de resultaten toch representatief voor de bevolking in Hollands Midden.

Interpretatie resultaten

Op deze website worden de resultaten beschreven. Wanneer in de tekst gesproken wordt over verschillen tussen groepen, dan zijn deze (statistisch) significant. Dit betekent dat een gevonden verschil ook werkelijk bestaat met een kans van 95% of hoger. Indien een gevonden verschil niet significant is, is de kans groter dat het verschil op toeval berusten. Bij groepen met kleine aantallen (bijvoorbeeld kleinere gemeenten) is het lastiger om significante verschillen te vinden. Het kan zijn dat er wel duidelijke (relevante) verschillen te zien zijn, maar dat deze niet significant zijn.

Onderzoeksmethoden Gezondheidspeiling 2016 afb1

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie