Ervaren gezondheid

Aantal keer bekeken: 3528, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

In Hollands Midden heeft meer dan een vijfde (22%) van de inwoners van 19 jaar en ouder een matige of (zeer) slechte ervaren gezondheid. De ervaren gezondheid in Hollands Midden is daarmee iets beter dan gemiddeld in Nederland, want in Nederland vindt 25% van de bevolking van 19 jaar en ouder dat zijn gezondheid matig of (zeer) slecht is. Het percentage inwoners met een (zeer) slechte gezondheid is in Hollands Midden eveneens lager dan in Nederland (3,7% in Hollands Midden en 4,4% in Nederland).

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken

Geleidelijke verslechtering gezondheid

Over de jaren heen is de ervaren gezondheid van vrouwen minder goed dan die van mannen. Van de vrouwen heeft gemiddeld 24% een matige of (zeer) slechte gezondheid en 4% een (zeer) slechte gezondheid, bij mannen is dit 19% en 3%. Tot de leeftijd van 70 jaar verslechtert de ervaren gezondheid geleidelijk, daarna gaat dit sneller achteruit .

Ervaren gezondheid 2016 afb 1

Het percentage inwoners met een matige of slechte ervaren gezondheid varieert per gemeente

Het percentage inwoners met een matige of (zeer) slechte ervaren gezondheid varieert van 16% in Teylingen tot 24% in Gouda. Het percentage inwoners met een matige of (zeer) slechte ervaren gezondheid in Gouda is nog altijd kleiner dan het landelijk gemiddelde van 25%. In Teylingen en Zoeterwoude is het percentage inwoners met een (zeer) slechte ervaren gezondheid het laagst, verder zijn daarbij geen grote verschillen tussen gemeenten .

Ervaren gezondheid 2016 afb 2

Percentage inwoners met een (zeer) slechte ervaren gezondheid neemt toe

Het percentage inwoners met een matige of (zeer) slechte ervaren gezondheid in 2016 (22%) is vergelijkbaar met 2012 (20%). Het percentage inwoners met een (zeer) slechte ervaren gezondheid nam toe van 3,0% in 2012 naar 3,7% in 2016.

Slechtere ervaren gezondheid bij laagopgeleide inwoners

De ervaren gezondheid van laagopgeleiden is minder goed dan die van hoogopgeleiden. De helft van de inwoners met het basisonderwijs als hoogst voltooide opleiding en 31% van de mavo/lbo opgeleiden geeft aan een matige of (zeer) slechte gezondheid te hebben. Bij havo/vwo/mbo opgeleiden is 19% minder gezond en bij hbo/wo opgeleiden is dit 13%.

Ook is het percentage met een (zeer) slechte ervaren gezondheid verschillend bij hoog en laagopgeleiden. 13% van de inwoners met het basisonderwijs als hoogst voltooide opleiding en 5% van de mavo/lbo opgeleiden heeft een (zeer) slechte ervaren gezondheid tegenover 2% van de hbo/wo opgeleiden.

Autochtone inwoners positiever over ervaren gezondheid

In Hollands Midden zijn autochtone inwoners positiever over hun gezondheid dan inwoners met een westerse of niet-westerse achtergrond. Van hen heeft 20% een matige of (zeer) slechte ervaren gezondheid en 3,1% een (zeer) slechte ervaren gezondheid. Bij westerse inwoners is dit 24% en 4%. Niet-westerse inwoners hebben de slechtste ervaren gezondheid, 34% van hen heeft een matige of (zeer) slechte gezondheid en 11% een (zeer) slechte.

Minder goede ervaren gezondheid bij alleenstaanden en eenoudergezinnen (19 t/m 64 jaar)

Van de 19 t/m 64 jarigen in Hollands Midden ervaart 18% zijn gezondheid als matig of (zeer) slecht en 3,2% als (zeer) slecht. Bij alleenstaanden en eenoudergezinnen zijn deze percentages veel hoger, namelijk 30% matig of (zeer) slecht en 7% (zeer) slecht bij alleenstaanden en 23% matig of (zeer) slecht en 5% (zeer) slecht bij eenoudergezinnen. Partners met kinderen hebben het minst vaak een (zeer) slechte gezondheid (2%).

Gehuwde 65-plussers hebben een betere ervaren gezondheid (65+)

Ruim een derde (34%) van de 65-plussers in Hollands Midden ervaart zijn gezondheid als matig of (zeer) slecht en 6% van hen ervaart deze als (zeer) slecht. Bij gehuwden is de ervaren gezondheid beter dan bij inwoners die alleen zijn (28% matig of (zeer) slecht en 4% (zeer) slecht). Weduwen/weduwnaars hebben een slechtere gezondheid; bijna de helft van hen ervaart deze als matig of (zeer) slecht en 8% als (zeer) slecht. Bij gescheiden 65-plussers is het percentage met een (zeer) slechte ervaren gezondheid nog iets hoger (9%).

Ervaren gezondheid van werklozen, arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand is slecht (19 t/m 64 jaar)

Zes op de tien (59%) werklozen, arbeidsongeschikten en bijstandsgerechtigden ervaren hun gezondheid als matig of (zeer) slecht en één op de vijf van hen ervaart deze als (zeer) slecht. Ook huisvrouwen en huismannen beoordelen hun gezondheid vaker als matig of (zeer) slecht (28%) of als (zeer) slecht (5%). Inwoners met betaald werk zijn het minst negatief over hun ervaren gezondheid, van hen vindt 12% hun gezondheid matig of (zeer) slecht en 1% vindt dit (zeer) slecht. Inwoners in opleiding zijn ook relatief vaak positief, maar dit heeft te maken met de jongere leeftijd van deze groep.

Minder goede ervaren gezondheid bij inwoners die moeite hebben met rondkomen

De ervaren gezondheid van inwoners die moeite hebben met rondkomen is minder goed dan die van inwoners die daar geen moeite mee hebben. Van de inwoners die moeite hebben met rondkomen heeft 41% een matige of (zeer) slechte en 10% een (zeer) slechte ervaren gezondheid. Bij inwoners die daar geen moeite mee hebben is die 18 en 2%.

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie