Bodemverontreiniging

Aantal keer bekeken: 11643, Laatst gewijzigd: woensdag, 06 juni 2018

De bodem in Nederland is op veel plaatsen verontreinigd door afval of industrie uit het verleden. Maar niet alle bodemvervuiling is een risico voor de mens. Er is pas een gezondheidsrisico wanneer de stof waar het om gaat ongezond is en wanneer men ermee in aanraking komt. Een stof uit de bodem kan het lichaam binnenkomen door inademing, inslikken of contact met de huid.
De meeste gevallen van bodemverontreiniging zijn geen risico voor de gezondheid, omdat de stof geen gezondheidsproblemen veroorzaakt bij de mens of omdat mensen niet in aanraking komen met de bodem.

Wat kan de GGD doen?

Als het gaat om bodemverontreiniging kan de GGD Hollands Midden aan gemeenten, provincie en omgevingsdiensten de volgende ondersteuning bieden:

 • Op basis van rapportages van bodemonderzoeken een risicobeoordeling maken.
 • Adviseren over aanvullende onderzoeken, zoals binnenluchtmetingen of gewasonderzoek.
 • Gemeenten ondersteunen bij risicocommunicatie (een presentatie geven op een informatieavond, gezondheidsvragen van bewoners beantwoorden, deelname aan begeleidingsgroepen, mede opstellen van bewonersbrieven en persberichten e.d).
 • Adviseren bij bodemsanering.
 • Adviseren over bodembeleid.

Advies bij bodemsanering

Bij een bodemsanering in bewoond gebied kan er hinder zijn en kunnen er gezondheidsrisico’s optreden voor de omgeving. Bescherming van de gezondheid voor omwonenden tijdens een sanering wordt niet altijd voldoende gewaarborgd door het wettelijk verplicht veiligheids- en gezondheidsplan. Dit plan is namelijk gericht op de werknemers en niet op omwonenden.

Wanneer er sprake is van het afgraven van verontreinigde grond met vluchtige stoffen of asbest dan adviseert de GGD HM om een omgevingsplan op te laten stellen. Het uitdampen van vluchtige stoffen, geurhinder, geluidsoverlast en stofhinder worden in een omgevingsplan van te voren in kaart gebracht. Met aanvullende luchtmetingen en zo nodig extra maatregelen kunnen gezondheidsrisico’s voor de omgeving tijdens de graafwerkzaamheden zoveel mogelijk worden voorkomen.

Concreet kan de GGD HM de volgende ondersteuning bieden voor en tijdens een bodemsanering:

 • Beoordelen van een door een adviesbureau opgesteld omgevingsplan.
 • Advies geven over de noodzaak van aanvullende luchtmetingen tijdens de saneringswerkzaamheden.
 • Advies en ondersteuning geven bij de communicatie met omwonenden voor en tijdens de bodemsanering.

Advies over bodembeleid

Het besluit bodemkwaliteit omvat kwaliteitseisen waaraan grond moet voldoen om deze te mogen (her)gebruiken in de bodem. De lokale bodembeheerder (gemeente) kan zelf eigen kwaliteitsnormen vastleggen, die kunnen afwijken van landelijke normen, zogenaamde lokale maximale waarden. Door deze nieuwe wetgeving kan bodemkwaliteitsbeheer beter aansluiten op de lokale situatie. In het besluit bodemkwaliteit is dus een rol voor gemeenten weggelegd, waarbij de GGD HM aanvullend kan adviseren. De GGD HM kan:

 • Adviseren over de te kiezen maximale waarden.
 • Een gezondheidskundige beoordeling te geven van de gekozen lokale maximale waarden.
 • Ondersteunen bij de communicatie over de lokale maximale waarden.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het Informatieblad Bodemverontreiniging en gezondheid (pdf).

 

Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie